Home » Game lên kèo » phân nhóm dự án và phân cấp công trình Căn hộ Gold Tower

phân nhóm dự án và phân cấp công trình Căn hộ Gold Tower

DA Căn hộ Gold Tower lập trước để phân loại(ND 16 và ND 112 đến 1/4/09 không còn hiệu lựcthay thế bằng ND 12);đồng thời trong DA Căn hộ Gold Tower sẽ phân cấp công trình để có thể thực hiện các bước thiết kế sau. DA Căn hộ Gold Tower lập trước để phân loại ABC để biết thủ tục trình duyệt ntn;đồng thời trong DA hoặc trong TKKT sẽ phân cấp công trình để làm cơ sở thiết kế chi tiết. Khi đấu thầu thì xét năng lực nhà thầu theo cấp công trình (loại công trình nữa). Phân loại DA theo nhóm A,B,C đây là một hình thức phân loại theo qui mô và tính chất của DA, ngoài ra người ta còn phân loại theo Nguồn vốn đầu tư, mục đích là để phân cấp quản lý DA theo Pháp luật (theo NĐ 12/2009/NĐ-CP), Phân cấp  trong hoạt động XD, xác định (Nói chung là để Quản lý chất lượng công trình). Phân loại DA theo nhóm A,B,C đây là một hình thức phân loại theo qui mô và tính chất của DA, ngoài ra người ta còn phân loại theo Nguồn vốn đầu tư, mục đích là để phân cấp quản lý DA theo Pháp luật (theo NĐ 12/2009/NĐ-CP), Phân cấp công trình là cơ sở để xếp hạng và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động XD, xác định các bước thiết kế, thời hạn bảo hành công trình (Nói chung là để Quản lý chất lượng công trình). Dự án nhóm ABC theo quy định tại NĐ 12/2009-NĐ-CP, nhưng chỉ quy định về dự án xây dựng. Còn đối với dự án mua sắm hànghoá, thì phân theo tiêu chí nào? phân loại dự án là người ta dựa trên cơ sở góp vốn của chủ đầu tư và nguồn vốn mà ngân hàng nhà nước cho vay trên tổng vốn đầu tư của một dự án. còn phần cấp dự án đó để người phân loại trong khi đấu thầu một dự án. sự phần chia đó để tạo thuận tiện trong việc lập dự án của người lập dự án nữa.

Author: Tan MK
Tags

Leave a Reply